261. System.Guid

המבנה ששמו Guid מייצג מזהה ייחודי גלובלי – ערך המורכב מ16 בתים, שאם יווצר בצורה אקראית, יהיה כמעט בוודאות ייחודי בעולם.

Guidים בד”כ משמשים כמזהים בכל מיני מקומות: בDatabaseים ובאפליקציות.

אם תחשבו על זה, יש 2 בחזקת 128 אפשרויות לGuidים.

כדי ליצור Guid חדש, ניתן להשתמש בפונקציהGuid.NewGuid:

1
2
Guid myGuid = Guid.NewGuid();
string guidAsString = myGuid.ToString(); // d8f07443-dffa-42bf-857f-2d041e60177a

כשהוא מיוצג כמחרוזת, Guid מיוצג כמספר הקסה דצימלי עם 32 ספרות, עם מקפים אופציונאליים אחרי המקום השמיני, ה12, ה16 וה20.

המחרוזת כולה יכולה להיות עטופה בסוגריים עגולים או מסולסלים:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Guid firstGuid =
new Guid("{d8f07443-dffa-42bf-857f-2d041e60177a}");
Guid secondGuid =
new Guid("d8f07443dffa42bf857f2d041e60177a");
if (firstGuid == secondGuid)
{
// True
}

האופרטור == משווה את הGuidים לפי הערכים אותם הם מייצגים (ראו גם טיפים 76-80)

ניתן להפוך Guid לייצוג שלו ע"י מערך של 16 בתים:

1
byte[] bytes = myGuid.ToByteArray();

ולהפך:

1
Guid myGuid = new Guid(bytes);

המשך יום ייחודי טוב!

שתף